Grupa

Misja

Tworzymy wartość poprzez dążenie do bycia najlepszym partnerem dla naszych Klientów, dostarczającym elementy, systemy i usługi dla pojazdów szynowych.

Wizja

Wizja Firmy została opracowana w oparciu o 4 cele:

 1. Finansowy – Konsekwentne dbanie o dobry wynik finansowy Firmy. Prowadzenie i rozwijanie Firmy w oparciu o solidne podstawy ekonomiczne przy jednoczesnym stałym podnoszeniu rentowności.
 2. Rynkowy – Dążenie do pozycji wiodącego dostawcy nowoczesnych rozwiązań dla taboru kolejowego i pozycji lidera rynku w produkcji urządzeń cięgłowo-zderznych do wagonów towarowych, pasażerskich, lokomotyw oraz pojazdów komunikacji miejskiej.
 3. Strukturalny – Ciągłe doskonalenie działalności, nadążanie za zmianami potrzeb Klientów, kreowanie nowych produktów i wchodzenie na nowe rynki.
 4. Ludzki – Zapewnienie Pracownikom godziwego wynagrodzenia oraz konkurencyjnych warunków pracy. Dbałość o podnoszenie ich kwalifikacji, promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i etyki.

Strategia CSR Grupy Axtone

Podjęliśmy działania związane z budową i wdrożeniem „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Axtone”.

Społeczna odpowiedzialność biznesu skupia się na trzech kluczowych celach:

 • Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim – poprzez doskonalenie pracowników, zwiększanie ich kompetencji, przepływ wiedzy i komunikację wewnętrzną.
 • Zapewnienie dialogu ze społecznością lokalną – cel ten obejmuje działania społeczne i charytatywne podejmowane przez Grupę.
 • Promowanie rozwiązań i zachowań pro środowiskowych – poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania Grupy Axtone na środowisko naturalne oraz  edukację środowiskową.

Dobre praktyki CSR:

1. Patronat nad Klasą Logistyczną. Współpraca z Zespołem Szkół w Kańczudze

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Kańczudze została poszerzona o Technikum Logistyczne. Patronat nad klasą objęła nasza Firma. Nawiązanie współpracy między ZS, a firmą AXTONE sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, dając im możliwość czerpania wiedzy nie tylko szkolnej, ale i praktycznej. W ramach patronatu, nasza Firma zapewnia uczniom miejsce do odbycia praktyk oraz finansuje sprzęt edukacyjny. Ponadto, dla 3 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce przewidziane są stypendia w wysokości od 100 do 200 zł miesięcznie.


 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw. Wsparcie finansowe działalności lokalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych

Firma Axtone wspiera finansowo działalność lokalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych (przedszkola, szkoły, domy dziecka). Co roku, bierzemy czynny udział w akcji uświadamiającej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze – „Bezpieczna droga do szkoły”. Jesteśmy również uczestnikiem akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

3. Elastyczni z AXTONE. Ogólnopolski konkurs dla studentów uczelni technicznych

W ramach budowania długofalowej współpracy z uczelniami technicznymi oraz wspierania młodych talentów, firma AXTONE organizuje ogólnopolski konkurs dla studentów uczelni technicznych - ELASTYCZNI Z AXTONE, którego laureaci mają szansę poznać naszą organizację od wewnątrz podczas 3-miesięcznego stażu. Więcej o konkursie w zakładce Aktualności.

4. Rozwój Pracowników: poszerzanie wiedzy, doskonalenie kompetencji i umiejętności

Jedną z najważniejszych grup wśród interesariuszy Firmy Axtone są jej Pracownicy. W związku z tym, ich rozwój jest istotnym obszarem naszej działalności CSR. Pracownicy Firmy Axtone podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijają kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach, programach rozwojowych i mentoringowych. Zapewniamy Pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w celu doskonalenia efektywności operacyjnej Organizacji.


Współpracujemy z następującymi organizacjami kolejowymi:

 • Association of Railcar Users and Manufacturers (ARUM)

 Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Taboru Kolejowego


 • Allianz pro Schiene

 „Stowarzyszenie na rzecz promowania bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska transportu kolejowego. To niemieckie stowarzyszenie transportowe które zrzesza 24 organizacje non-profit i ponad 150 firm z różnych obszarów sektora kolejowego, które ściśle współpracują ze sobą. Motywacją jest promocja i doskonalenie transportu kolejowego w Niemczech. www.allianz-pro-schiene.de 


 • DIN Standards Committee Railway (FSF)

 DIN to komitet normalizacyjny ds. kolei, jest odpowiedzialny za wszystkie prace normalizacyjne dotyczące kolejnictwa w dziedzinie: - tabor, - infrastruktura kolejowa oraz kwestie związane z systemem z wyjątkiem zastosowań elektrycznych i elektronicznych, www.din.de 


 • IFV BAHNTECHNIK

IFV BAHNTECHNIK jest interdyscyplinarną, niezależną i międzynarodową organizacją, zrzeszającą około 13000 członków, partnerów i sympatyków z prawie wszystkich sektorów branży transportowej i dziedzin nauki. "Wspieramy projekty badawcze naszych partnerów we wszystkich obszarach badań zorientowanych na kolej i ruch drogowy poprzez systematyczne łączenie klientów i dostawców, a także przedstawicieli firm usługowych, wiodących ośrodków badawczych, stowarzyszeń, administracji i polityki" www.ifv-bahntechnik.de  


 • Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego (VDB) zrzesza producentów wszystkich komponentów dla ruchu kolejowego - tj. producentów pojazdów, technologii kontroli i bezpieczeństwa, infrastruktury, a także dostawców i firm usługowych. VDB organizuje ekspercką wymianę doświadczeń członków i łączy interesy przedsiębiorców. Jednym z ważniejszych elementów działania stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów członków wobec klientów, mediów, instytucji finansowych i innych stowarzyszeń - zarówno w kraju, jak i za granicą ”. www.bahnindustrie.info 


 • Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e.V. (VPI)

VPI reprezentuje interesy właścicieli wagonów w Niemczech, zapewniając wsparcie techniczne, prawne i operacyjne w towarowym transporcie kolejowym. www.vpihamburg.de/de/home


 • Verband der deutschen Federindustrie e.V. (VDFI)

 The VDFI is the professional association of the German industry for metal springs.https://www.federnverband.de/


 • UNIFE - The European Rail Supply Industry Association